Veelgestelde vragen

ZORGAANBOD EN DIENSTEN

Welke zorgdiensten levert Hof ter Lande?

Om de bewoners bij te staan bij zorgtaken hebben wij een uitstekend opgeleid, warm en passioneel team verpleging en verzorging klaarstaan. Ons zorgteam is 24/24 beschikbaar om de bewoners te helpen met de activiteiten van het dagelijks leven zoals wassen, maaltijdbegeleiding, hulp op toilet. Daarnaast zorgt ons zorgteam voor een warm en familiaal thuisgevoel. Er staat een kinésist en ergotherapeut klaar om u bij te staan om u fit en actief te houden.


Medicatie wordt integraal beheerd door Hof ter Lande in samenwerking met de plaatselijke apotheker. De medicatie die u neemt in pilvorm worden per pil aangerekend.

Welke zorgverleners kan ik behouden?

Naast ons eigen zorgkundig en verpleegkundig personeel kan u zelf kiezen op welke andere zorgverleners u beroep doet. U kiest dus zelf de huisarts die u en uw dossier door en door kent. Ook een eigen kapper en pedicure mag blijven langskomen. 

Welke andere diensten worden verleend?

Naast ons zorgteam zijn nog andere medewerkers actief om ervoor te zorgen dat uw verblijf zo aangenaam mogelijk verloopt.

Ons directieteam verzorgt alles in verband met onthaal, opname en bewonersadministratie. U kan bij hen terecht voor bijvoorbeeld informatie rond sociale en administratieve zaken of doorverwijzingen naar externe zorgverleners.

Hof ter Lande kan beroep doen op de vrijwilligerswerking “De Pluim”. Deze vrijwilligers zetten zich in ter ondersteuning van het zorgteam of nemen deel aan verschillende animatie-activiteiten.

Technische ondersteuning krijgen we van verschillende externe vakmannen die zorgen voor een vlot verloop van herstellingen, aanpassingen, verbouwingen, …

Moet ik zelf mijn kamer poetsen en mijn kleren wassen?

Hof ter Lande beschikt over een onderhoudsteam dat instaat voor het onderhoud van uw persoonlijk verblijf en van de gemeenschappelijke ruimten. U hoeft dus zelf niet in te staan voor uw onderhoud noch extra te betalen voor deze dienst. Het onderhoud is immers verrekend in de dagprijs.

Uw persoonlijk linnen kan op verschillende manieren gewassen worden. Ofwel staat uw familie in voor het wassen van uw persoonlijk linnen, ofwel organiseert Hof ter Lande het wassen. Dit doen we in samenwerking met een externe wasserij, Gaverland. Deze dienst zit niet in de dagprijs en wordt dus apart aangerekend.

Uw bad- en bedlinnen wordt respectievelijk dagelijks en wekelijks ververst. Zowel het badlinnen als bedlinnen zit in de dagprijs vervat en wordt niet extra aangerekend.

Kan ik zelf mijn kapper kiezen? Wat met mijn pédicure?

Hof ter Lande beschikt over een volledig ingericht kapsalon dat door iedereen kan gebruikt worden. Doet uw familie normaal uw haar of wilt uw vaste kapper hier uw kapsel in orde komen brengen? Geen enkel probleem. U kan ook een afspraak maken met onze vaste kapster die wekelijks komt. Deze bijkomende dienst zit niet vervat in de dagprijs.

Uiteraard wordt het haar van onze bewoners door ons zorgteam gewassen als onderdeel van de verleende zorgen en dus niet extra aangerekend.

U hebt volledig de keuze om uw eigen pedicure langs te laten komen of een afspraak te maken met één van de pedicures waar we mee samenwerken. Voetverzorging, medisch of gewoon, verleend door een externe pedicure wordt apart aangerekend. Gewone verzorging van de nagels door ons zorgteam behoort tot de geleverde zorgen en wordt dus niet aangerekend.

FINANCIËN

Hoe worden betalingen in Hof ter Lande geregeld?

Hof ter Lande werkt met een voorschotregeling. In het begin van de maand stort u een voorschot van ongeveer 30 * de dagprijs. Op het einde van de maand krijgt u een verbruiksfactuur met de resterende verschuldigde bedragen. Op deze factuur staat de identiteit van de bewoner, het aantal dagen verblijf, de gevraagde dagprijs, voorgeschoten voorschotten voor derden (bvb medicatiekosten), de voorafbetaling als voorschot en het totaal verschuldigd netto bedrag.

Zijn er tegemoetkomingen waar ik recht op heb?

In het kluwen van tegemoetkomingen die de overheid geeft, is het vaak moeilijk wegwijs geraken. Ons directieteam staat klaar om je van de nodige informatie over deze tegemoetkomingen te verschaffen. Onderstaande tegemoetkomingen horen beide tot de Vlaamse Sociale Bescherming, een sociale zekerheid bovenop de nationale sociale zekerheid.


Wie aangesloten is bij de Vlaamse zorgverzekering, kan een beroep doen op de Vlaamse Sociale Bescherming  voor zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden Die tegemoetkoming bedraagt 130 euro per maand. Als u deze nog niet heeft aangevraagd, stuurt Hof ter Lande de nodige informatie naar de overheidsinstanties zodat u kan genieten van dit bijkomend bedrag.


Er is ook nog de het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood om het welzijn te versterken van 65’+ers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen. Hoeveel tegemoetkoming (max 560 euro per maand) iemand krijgt, hangt af van hoeveel zorghij nodig heeft en zijn (gezins)inkomen. Wie het krijgt, kan het geld vrij spenderen en hoeft geen verantwoording of uitgavebewijs te geven. Je kan er de zorg die je nodig hebt, zelf mee organiseren.

Vraag je zorgbudget voor ouderen met een zorgnood online aan, of ga hiervoor naar de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds, naar je gemeente of OCMW. Ook hierbij biedt Hof ter Lande hulp.

Wat als mijn eigen middelen aangevuld met eventuele tegemoetkomingen niet genoeg zijn om mijn verblijf te betalen?

Als u niet over voldoende middelen beschikt om uw verblijf in Hof ter Lande te financieren, wendt u zich naar uw lokaal OCMW. Zij onderzoeken hoe ze u verder kunnen helpen.

We maken in Hof ter Lande geen enkel onderscheid tussen bewoners die financieel zelf instaan voor hun verblijf en bewoners die beroep doen op sociale overheidsinstanties: elke bewoner is gelijk en wordt als dusdanig verzorgd.

Wat gebeurt er als ik zelf niet meer in staat ben om met geld om te gaan?

In de eerste instantie zal uw familie instaan voor uw financiële belangen. Dit ofwel ter goeder trouw ofwel via volmacht, door u verleend.

Mocht er nood zijn aan een gerechtelijk vonnis om te beslissen wie instaat voor uw financiële belangen, kan een verzoekschrift door eender welke partij worden ingediend bij het gerecht. Daar wordt dan besloten wie het beste geplaatst is om zich met de beste bedoelingen te ontfermen over uw goederen.

Hof ter Lande neemt onder geen enkel beding de rol op van beheerder of bewindvoerder van financiële middelen. We zullen u en uw familie enkel begeleiden en informeren bij het zoeken naar de juiste oplossing.

Ben ik verzekerd in het woonzorgcentrum?

De bewoner kan een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid via Hof ter Lande onderschrijven. De kostprijs ervan bedraagt €5 per jaar. Het betreft hier een verzekering voor de schade die de bewoner berokkent aan een andere bewoner of diens materiaal. Deze verzekering is niet verplicht, u mag nog steeds beroep doen op de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die u zelf heeft. De persoonlijke bezittingen van de bewoner zijn tegen brand verzekerd ten belope van €1000.

Hof ter Lande is in geen enkel geval verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van de persoonlijke goederen en bezittingen van de bewoner. Er is op de meeste kamers de mogelijkheid tot het achter slot en grendel opbergen van materiaal, maar we raden onze bewoners af om erg waardevolle spullen mee te nemen naar ons woonzorgcentrum.

OPNAME EN WACHTLIJST

Hoe kan ik mezelf of mijn familie een plaats geven op de wachtlijst?

Een informatievraag of een vraag naar opname kan via de telefoon, email of via een rechtstreekse vraag. De kandidaat bewoner en/of zijn familie of vertegenwoordiger worden op een afgesproken tijdstip door de opnameverantwoordelijke ontvangen.

Er wordt op een empathische manier naar het verhaal van de genodigden geluisterd en er wordt op een gepaste manier uitleg verschaft. Ook krijgt u een rondleiding in Hof ter Lande en kan u onze verschillende kamers bezichtigen

Met behulp van de verkregen informatie wordt gezocht naar de beste oplossing. Als blijkt dat opname in Hof ter Lande niet de passende oplossing is, wordt doorverwezen naar een meer geschikte vorm van opvang. Is een opname wel een geschikte oplossing dan wordt de toekomstige bewoner en/of zijn familie of vertegenwoordiger voorgesteld om een aanvraag tot opname op de wachtlijst in te vullen. Aan de hand van deze informatie krijgt u een plaats op de wachtlijst.

Hoe lang moet ik wachten eens ik een plaats heb op de wachtlijst?

Een precieze wachttijd die correspondeert met een plaats op de wachtlijst is onmogelijk te geven. Algemeen bekeken geeft Hof ter Lande voorrang aan zorgvragers met een hoge zorgnood. Deze zorgnood wordt in kaart gebracht door middel van de Katz-schaal, waarbij verschillende aspecten met betrekking tot zorg (kleden, wassen, eten,…) worden belicht.

In principe geeft Hof ter Lande geen voorrang aan bewoners van bepaalde gemeenten. Het is natuurlijk wel zo dat we het erg belangrijk vinden dat het sociaal netwerk van onze bewoners behouden wordt en dat het dus opportuun is zoveel mogelijk bewoners te huisvesten met een plaatselijke herkomst, familie en vriendenkring.

Hof ter Lande onderhoudt een dialoog met u om u op de hoogte te houden van uw plaats op de wachtlijst. Deze inschrijving impliceert geen enkele verplichting. Indien blijkt dat u wordt gecontacteerd voor een opname, maar hier nog niet klaar voor bent, is dit geen enkel probleem.

Ik ben opgebeld dat er een plaats is en ik ben klaar voor een opname. Wat nu?

Onze opnameverantwoordelijke neemt met u contact op wanneer er plaats in en maakt met u een afspraak om bepaalde zaken te overlopen. U krijgt steeds nog eerst de kans om de vrijgekomen kamer te komen bezichtigen, indien u dit wenst.

Tijdens die afspraak kunnen de schriftelijke overeenkomst (het “huurcontract”) en de interne afsprakennota (het “huisreglement”) worden besproken en worden praktische afspraken gemaakt met betrekking tot de datum en het uur van de verhuis.

Hoe ziet de dag van opname eruit?

De verhuis naar een woonzorgcentrum brengt een hele hoop formaliteiten met zich mee, bijvoorbeeld adreswijziging, verwittigen van de mutualiteit, aanvragen van bepaalde tegemoetkomingen, invoegen van administratieve personeelsgegevens…  Onze opnameverantwoordelijke staat u bij elk van die formaliteiten bij. Indien dit nog niet gebeurd is, worden de schriftelijke overeenkomst en de afsprakennota besproken en ondertekend.

U wordt rondgeleid in Hof ter Lande en u krijgt de kans kennis te maken met onze medewerkers en bewoners als u dit wilt. U wordt begeleid naar uw kamer waar u kunt wennen aan uw nieuwe omgeving. Ons voltallig zorgteam volgt u vanaf dan volledig op en staat ter uwer beschikking.

Wat neem ik best mee de dag van opname?

Enkele documenten zijn erg belangrijk bij uw verhuis naar Hof ter Lande. U neemt de eerste dag zeker uw identiteitskaart mee, maar ook klevertjes van de mutualiteit. U neemt ook best zoveel mogelijk informatie mee met betrekking tot uw zorgverlening: ziekenhuisverslagen, doktersattesten, voorschriften, medicatiefiches, … zijn allemaal erg belangrijk voor ons om u zo snel mogelijk zo goed mogelijk te kunnen verzorgen.

We raden aan om voor uw eigenlijke verhuis al te zorgen dat uw familie de kamer voorziet van enkele meubels, zodat uw aankomst rustig en aangenaam kan verlopen.

U neemt ook andere persoonlijke items mee, waaronder uw persoonlijke kledij. Zorg er voor dat dit ruim voldoende is, maar ook niet te veel.

KAMERS

Hoe groot is mijn kamer?

Voor elke bewoners blijft de zorgverlening hetzelfde, maar de kamers kunnen verschillen in grootte en prijs. Kamers zijn er van ca 14m² tot  25m². Klik hier om onze verschillende formules te bekijken.

Kan ik zelf kiezen welke kamer ik bewoon?

Wanneer u zich een plaats wil geven op onze wachtlijst, kan u steeds uw voorkeur uitten met betrekking tot de kamer die u wilt bewonen. Wanneer een bepaalde kamer vrij komt en u de volgende wachtende bent op de wachtlijst en klaar bent voor een opname, raden we echter aan intrek te nemen in de kamer die vrij komt en misschien niet uw eerste keuze is. Dit omdat wachten op een specifieke kamer erg veel tijd in beslag kan nemen. Intern verhuizen naar een andere kamer is immers in de toekomst nog mogelijk.


We werken immers met een interne wachtlijst. Wanneer u in Hof ter Lande woont en u uit uw voorkeur voor een bepaalde andere kamer, krijgt u voorrang voor deze kamer op iemand die nog niet in Hof ter Lande woont.

Mag ik mijn kamer zelf inrichten?

U kan uw kamer volledig vrij inrichten, met uitzondering van meubels die reeds voorzien zijn in de kamer zoals een bed of in sommige kamers een kleerkast. Om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, stimuleren we u om zaken van thuis mee te nemen om voor u een thuisgevoel te creëren. Denk maar aan bijvoorbeeld schilderijen, foto’s van uw geliefden, uw favoriete zetel, …

Elektronische toestellen moeten voldoen aan bepaalde veiligheidsnormen. Dit om uw veiligheid en die van onze andere bewoners te garanderen. Enkele van deze niet-toegelaten toestellen zijn televisies met een beeldbuis, strijkijzers, elektrische verwarmingsinstallaties, kookplaten, waterkokers, … De directie zal u bijstaan en verschaffen van de nodige informatie rond welke toestellen wel en niet in uw kamer thuis horen. 

Mag ik roken op mijn kamer?

In het hele gebouw geldt voor medewerkers en bezoekers een algemeen rookverbod. Bewoners kunnen in een overdekte rookplaats terecht om te roken.

Mag ik mijn huisdier meenemen?

Huisdieren zijn toegelaten zolang de bewoner er zelf voor kan zorgen en zolang ze voor de andere bewoners en het aanwezig personeel geen implicaties hebben inzake veiligheid, rust en hygiëne.

WONEN EN LEVEN

Hoe verloopt een dag in Hof ter Lande?

Een gewone dag in Hof ter Lande ziet er, erg kort samengevat, als volgt uit:

De ochtendzorgen worden gegeven vanaf 7u ’s ochtends. Het ontbijtbuffet opent vanaf 7.30 en blijft geopend tot 9 uur. U hebt na het ontbijt de vrije keuze om in de gemeenschappelijke ruimten of in uw kamer te vertoeven. Dagelijks worden in de voormiddag beweegmomenten georganiseerd om de bewoners fit te houden. Uw kamer wordt opgeruimd en onderhouden.

Het middageten wordt geserveerd tussen 11.30 en 12.00. De driegangenmenu wordt in de gemeenschappelijke eetzaal genuttigd. Na het middageten begeven de bewoners zich naar hun kamer of de gemeenschappelijke ruimte om even te rusten. Rond 13.30 gaat men rond met koffie, thee en water.

Na deze drankbedeling hebt u wederom de vrije keuze in uw tijdsbesteding. Elke dag worden activiteiten georganiseerd waaraan u uit vrije wil kan deelnemen. U kan ook gerust bezoek ontvangen in onze cafetaria.

Rond 17 u wordt de avondmaaltijd geserveerd waarna u nog televisie kunt zien, een magazine kunt lezen, bezoek kunt ontvangen, …

’s Avonds worden eventuele avondzorgen verleend. Bewoners krijgen de mogelijkheid zelf aan te geven wanneer ze naar bed willen.

Maaltijden

Onze ervaren chef zorgt dagelijks voor vers bereide maaltijden. 's Ochtends is er ruime keuze tijdens het ochtendbuffet. 's Middags kunnen de bewoners genieten van een heerlijke driegangenmenu met verse soep, een heerlijke en voedzame hoofdmaaltijd en een dessert. 's Avonds wordt opnieuw een buffet geserveerd. Onze keuken maakt ruimte voor suggesties van de bewoners en op hun verjaardag kiezen ze zelf een menu. De menu’s worden wekelijks uitgehangen.

Bezoekuren en uitstappen

Het bezoek van familieleden, vrienden en naasten kan voor u een grote steun betekenen. We heten hen dan ook van harte welkom in Hof ter Lande. We kennen geen vaste bezoekuren.

Bezoek is uiteraard wel gehouden aan de afspraken die gelden in Hof ter Lande. Dit wil zeggen dat men medische richtlijnen (rust, dieet, …)  naleeft en dat andere bewoners niet worden gehinderd.

Indien u zelf ergens op bezoek wilt, is dit uiteraard ook mogelijk. U ben vrij om te gaan waar u heen wilt, zo nodig met begeleiding van uw familie.

Animatie

Ons animatieteam zorgt dagelijks voor zinvolle en leuke tijdsbesteding, geheel vrijwillig bij te wonen door de bewoner. Onze bewoners worden creatief geprikkeld tijdens knutselmomenten. Residenten maken zelf maaltijden en of bakken lekkere cake en koekjes voor bij de koffie tijdens kookactiviteiten. We stimuleren lichaamsbeweging bij onze bewoners door dagelijks beweegmomenten en andere leuke sportieve activiteiten te organiseren.

U bent volledig vrij om al dan niet deel te nemen aan de activiteiten die georganiseerd worden. Ook familie, vrienden en mantelzorgers zijn steeds welkom op deze activiteiten. De deelname is gratis, tenzij dit vooraf anders wordt aangekondigd.

Inspraak

Als bewoner heeft u er belang bij dat Hof ter Lande zoveel mogelijk een echte thuis wordt. Wanneer u bedenkingen heeft of voorstellen ter verbetering van de sfeer of ter verbetering van de werking van het WZC, deel ze vrijuit mee aan de verantwoordelijke. Intern wordt bekeken hoe we aan bepaalde behoeften kunnen voldoen of hoe we zekere klachten kunnen oplossen.

Driemaandelijks organiseert Hof ter Lande een gebruikersraad, samengesteld uit bewoners, familieleden en/of mantelzorger. De gebruikersraad kan advies uitbrengen over alle aangelegenheden die de algemene werking van het WZC betreffen. Alle aspecten van zorg, leven en wonen staan ter discussie tijdens de gebruikersraad.

Tijdens deze bewonersvergadering krijgt Hof ter Lande ook de kans om beleidsbeslissingen toe te lichten die een impact hebben op bijvoorbeeld het zorgaanbod, prijsaanpassingen, verbouwingen, …

Werd uw vraag niet beantwoord?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op:

Contacteer ons